Śródmieście – cennik

Cennik

01.06.2022 - 30.06.2023 r. - realizujemy projekt dofinansowania.

Klub malucha „Złota Kaczka Śródmieście” jest zrealizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Nr projektu RPLD.10.01.00-10-C013/21-00.
Oferujemy bezpłatną opiekę nad dziećmi (25 miejsc). Bezpłatna opieka - do 30.06.2023 r.

Wyżywienie jest płatne przez rodziców - 9 zł/dziennie za normalną dietę (180 zł miesięcznie).
Wyżywienie jest opłacane z góry do 10. dnia miesiąca, wyłącznie na konto bankowe 13 1020 3408 0000 4802 0467 0693, podając w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy płatność.
W razie nieobecności dziecka w Klubie Malucha opłata z tytułu wyżywienia dziecka nie ulega zmianie, z zastrzeżeniem prawa do naliczenia dodatkowej opłaty za wyżywienie dziecka w kwocie 5 zł, naliczanej w przypadku braku zgłoszenia jego nieobecności do godziny 17.00 poprzedniego dnia.